REGULAMIN Scenariopisarstwo w praktyce RODO

Regulamin i warunki uczestnictwa:

 1. Przedmiotem umowy jest zlecenie przeprowadzenia warsztatów „Scenariopisarstwo w praktyce” z oferty dostępnej pod adresem www.bahamafilms.pl.
 2. Uczestnikiem warsztatów „Scenariopisarstwo w praktyce” może zostać osoba pełnoletnia lub osoba powyżej 15. roku życia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekuna prawnego.
 3. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza na niniejszej stronie www.bahamafilms.pl.
 4. Organizatorem szkolenia jest BAHAMA FILMS reprezentowana przez Wiktora Piątkowskiego, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 61, 02-595 Warszawa  („Organizator”).
 5. Cena warsztatów wynosi 4000 zł i obejmuje: udział w warsztatach, materiały pomocnicze, certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania kursu.
 6. Dla uczniów i studentów poniżej 26. roku życia przewidziana została zniżka w wysokości 10%.
 7. Wynagrodzenie należne Organizatorowi jest płatne w terminie 14 dni od daty wypełnienia formularza, ale nie później niż na trzy dni przed pierwszymi zajęciami w zarezerwowanej grupie. W przypadku wyboru płatności w ratach, wynagrodzenie jest płatne w dwóch równych ratach w terminach I rata – nie później niż na trzy dni przed pierwszymi zajęciami; II rata – nie później niż na trzy dni przed trzecimi zajęciami.
 8. W przypadku dokonania płatności w ostatnim dniu terminu Uczestnik zobowiązany jest przynieść potwierdzenie dokonania opłaty na pierwsze zajęcia.
 9. Uczestnicy będą dopisywani do preferowanych przez siebie grup według kolejności dokonywania wpłat.
 10. W sytuacji, w której Uczestnik dokona płatności, a preferowana przez niego grupa nie zostanie utworzona lub będzie już pełna, Organizator zaproponuje uczestnictwo w innej grupie lub zwrot dokonanej płatności w terminie 3 dni roboczych.
 11. Zajęcia prowadzone w ramach kursu mają charakter autorski.
 12. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe. Materiały szkoleniowe rozdawane podczas zajęć nie tworzą po połączeniu zwartego skryptu, zawierają jedynie informacje uzupełniające do wybranych zagadnień, omawianych podczas warsztatów.
 13. W trakcie trwania warsztatów obowiązuje stały grafik zajęć. Wiosenne i jesienne edycje warsztatów obejmują 7 spotkań po 5 godzin zegarowych, a intensywne edycje wakacyjne – 5 spotkań po 7 godzin zegarowych.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania dodatkowych grup w innych terminach w przypadku zebrania odpowiedniej liczby Uczestników.
 15. W przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności, tzw. „siła wyższa”, Organizatorowi przysługuje prawo odwołania bądź zmiany terminu zajęć.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie trwania zajęć oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestników.
 17. Uczestnik może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, tj. od wysłania zgłoszenia. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Uczestnikowi w wypadku świadczenia usług rozpoczętych warsztatów, za jego zgodą, przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, tj. w przypadku, gdy Uczestnik dokona zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie na 7 lub mniej dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów oraz weźmie w nich udział.
 18. Uczestnik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Powinien jednak uiścić Organizatorowi część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Organizatora to:
  1. kwota 4000 zł tytułem poniesionych przez Organizatora i niemożliwych do odzyskania kosztów organizacji szkolenia obejmujących wynajęcie sali i prowadzących, przygotowanie materiałów oraz
  2. kwota stanowiąca iloczyn stawki 100 zł za każdy dotychczasowy dzień warsztatów, które miały miejsce przed dokonaniem wypowiedzenia.
 19. Jeżeli Uczestnik dokona wypowiedzenia (niezależnie od powodu wypowiedzenia) najpóźniej na miesiąc przed terminem początkowym warsztatów, nie zostanie pobrane żadne wynagrodzenie ani kary.
 20. Za ważny powód uznaje się powód usprawiedliwiony wystąpieniem zdarzenia losowego takiego jak:
  1. choroba;
  2. śmierć osoby bliskiej (małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu).
 21. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator informuje, że osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane przetwarzane są w celu wykonania umowy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane przetwarzane są również w celach marketingowych. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do komunikacji z uczestnikami warsztatów, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 22. Podanie wszystkich danych wskazanych w niniejszym formularzu jest dobrowolne, jednakże podanie danych oznaczonych gwiazdką jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy. Podanie danych do faktury jest konieczne w przypadku, gdy stroną umowy z Organizatorem jest przedsiębiorca. Adres e-mail oraz numer telefonu będą wykorzystywane do przesyłania bieżących informacji dotyczących kursu, a na podany adres pocztowy Uczestnika zostaną wysłane materiały kursowe.
 23. Uczestnik warsztatów ma obowiązek zgłosić Organizatorowi zaistniałe zmiany w danych kontaktowych. BAHAMA FILMS nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z ich niezgłoszenia konsekwencje.
 24. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego BAHAMA FILMS niezwłocznie prześle potwierdzenie udziału w szkoleniu.
 25. Osoby, które nie zrezygnują pisemnie z warsztatów, a nie wezmą w nich udziału, zostaną obciążone kosztami. 
 26. W przypadku odwołania warsztatów, kwota wpłacona na konto BAHAMA FILMS zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia warsztatów.