REGULAMIN świadczenia usług subskrypcji newslettera
przez BAHAMA FILMS

§ 1.

Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

1)      BAHAMA FILMS – BAHAMA FILMS Wiktor Piątkowski, prowadzący działalność gospodarczą  z siedzibą w Warszawie (02-595) przy ul. Puławskiej nr 61;

2)      Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez BAHAMA FILMS usługi subskrypcji newslettera;

3)      Newsletter – usługa polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu przez BAHAMA FILMS za zgodą Użytkownika listów elektronicznych na adres e-mail podany w Formularzu, zawierających informacje o usługach i działalności BAHAMA FILMS, a także informacji marketingowych i handlowych, jednoznacznie wskazujących na nadawcę listu;

4)      Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, korzystającą z usługi Newslettera w wyniku przesłania danych zgodnie z niniejszym Regulaminem;

5)      Formularz – adres witryny w sieci Internet, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie BAHAMA FILMS danych niezbędnych do subskrypcji Newslettera, w szczególności adresu mailowego, na który ma być Newsletter wysyłany.

§ 2.

 1. Usługa subskrypcji bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez BAHAMA FILMS.
 2. Administratorem zbioru danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia Formularza jest BAHAMA FILMS.
 3. Świadczenie usługi Newslettera odbywa się nieodpłatnie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3.

 1. Wysyłanie Newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych  w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W celu zamówienia Newslettera Użytkownik wypełnia Formularz, a następnie przesyła go drogą elektroniczną – poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu – do Administratora.
 3. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
 • dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą,
 • osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza i zamówienie Newslettera jest  wyłącznie Użytkownik;

§ 4.

 1. Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z :
 • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 • zamieszczeniem prawdziwości danych zawartych w Formularzu,
 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez administratora zbioru danych osobowych zawartych w Formularzu w celu świadczenia usługi Newslettera oraz w celach marketingowych,
 • przyjęciem do wiadomości faktu dobrowolności podania danych,
 • wyrażeniem zgody na otrzymywanie od BAHAMA FILMS wszelkich  informacji handlowych i marketingowych o świadczonych usługach na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej.
 1. Korzystanie i świadczenie usługi Newsletter nie rodzi dla Użytkownika oraz BAHAMA FILMS innych wzajemnych zobowiązań, niż wynikające z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

§5.

 1. BAHAMA FILMS kieruje wszelką korespondencję skierowaną do Użytkownika (w tym związaną z Newsletterem) na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu.
 2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres: kontakt@bahamafilms.pl
 3. Cofnięcie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu oraz otrzymywanie informacji handlowych, zobowiązuje BAHAMA FILMS do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera na rzecz tego Użytkownika.
 4. Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Każdy Newsletter lub informacja handlowa wysyłana na podstawie Regulaminu zawiera:
 • informację o nadawcy,
 • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,
 • informację o sposobie rezygnacji z usługi.

 

§ 6.

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.bahamafilms.pl
 2. BAHAMA FILMS zastrzega prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 powyżej.